برگشت به صفحه ی اول


مختصری در رابطه با سریال جواهری در قصر - دوبله فارسی
سریال جواهری در قصر ، داستان زندگی زنی به نام سو یانگوم را روایت می کند که در دواران بچگی اش ، پدرش میونگی و پدرش را به دلیل برخی دسیسه ها و توطئه های افراد بانفوذ دربار از دست می دهد. او از هشت سالگی وارد آشپزخانه قصر می شود و این آغاز سختی های اوست. او با مشقت های فراوان در آشپزخانه قصر بزرگ می شود و در کنار بانو هن ( دوست میونگی ) تعلیم می بیند. بانو سو یانگوم و بانو هن فشارهای زیادی را از بانو شن و برادرش تحمل می کنند و این عامل باعث تبعید آنان می شود. او که سختی های زیادی را تحمل نموده است ، پرستار می شود تا بتواند دوباره به قصر بازگردد. قسمت
ردیف نام فیلم مشاهده فیلم
1قسمت 01 جواهری در قصر
2قسمت 02 جواهری در قصر
3قسمت 03 جواهری در قصر
4قسمت 04 جواهری در قصر
5قسمت 05 جواهری در قصر
6قسمت 06 جواهری در قصر
7قسمت 07 جواهری در قصر
8قسمت 08 جواهری در قصر
9قسمت 09 جواهری در قصر
10قسمت 10 جواهری در قصر
11قسمت 11 جواهری در قصر
12قسمت 12 جواهری در قصر
13قسمت 13 جواهری در قصر
14قسمت 14 جواهری در قصر
15قسمت 15 جواهری در قصر
16قسمت 16 جواهری در قصر
17قسمت 17 جواهری در قصر
18قسمت 18 جواهری در قصر
19قسمت 19 جواهری در قصر
20قسمت 20 جواهری در قصر
21قسمت 21 جواهری در قصر
22قسمت 22 جواهری در قصر
23قسمت 23 جواهری در قصر
24قسمت 24 جواهری در قصر
25قسمت 25 جواهری در قصر
26قسمت 26 جواهری در قصر
27قسمت 27 جواهری در قصر
28قسمت 28 جواهری در قصر
29قسمت 29 جواهری در قصر
30قسمت 30 جواهری در قصر
31قسمت 31 جواهری در قصر
32قسمت 32 جواهری در قصر
33قسمت 33 جواهری در قصر
34قسمت 34 جواهری در قصر
35قسمت 35 جواهری در قصر
36قسمت 36 جواهری در قصر
37قسمت 37 جواهری در قصر
38قسمت 38 جواهری در قصر
39قسمت 39 جواهری در قصر
40قسمت 40 جواهری در قصر
41قسمت 41 جواهری در قصر
42قسمت 42 جواهری در قصر
43قسمت 43 جواهری در قصر
44قسمت 44 جواهری در قصر
45قسمت 45 جواهری در قصر
46قسمت 46 جواهری در قصر
47قسمت 47 جواهری در قصر
48قسمت 48 جواهری در قصر
49قسمت 49 جواهری در قصر
50قسمت 50 جواهری در قصر
51قسمت 51 جواهری در قصر
52قسمت 52 جواهری در قصر
53قسمت 53 جواهری در قصر
54قسمت 54 جواهری در قصر