برگشت به صفحه ی اول


ردیف نام فیلم توضیحات مختصر تصویر مشاهده فیلم
1ریزپردازنده - تابستان 1400 - جلسه ی دهماین فیلم مربوط به جلسه ی دهم درس ریزپردازنده ها و زبان اسمبلی است که در ساعت 16:20 مورخه 4 شهریور 1400 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
2ریزپردازنده - تابستان 1400 - جلسه ی نهماین فیلم مربوط به جلسه ی نهم درس ریزپردازنده ها و زبان اسمبلی است که در ساعت 13:45 مورخه 4 شهریور 1400 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
3آزمایشگاه مهندسی نرم افزار - ترم تابستان 1400 - جلسه یازدهمدر این جلسه فاز سوم پروژه ترم به صورت ارائه تحویل گرفته شده و در مورخه 1 شهریور 1400 برگزار گردیده است. آزمایشگاه
4ریزپردازنده - تابستان 1400 - جلسه ی هشتماین فیلم مربوط به جلسه ی هشتم درس ریزپردازنده ها و زبان اسمبلی است که در ساعت 13:45 مورخه 1 شهریور 1400 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
5آزمایشگاه مهندسی نرم افزار - ترم تابستان 1400 - جلسه دهمدر این جلسه فاز دوم پروژه ترم به صورت ارائه تحویل گرفته شده و در مورخه 31 مرداد 1400 برگزار گردیده است. آزمایشگاه
6آزمایشگاه مهندسی نرم افزار - ترم تابستان 1400 - جلسه نهمدر این جلسه فاز اول پروژه ترم به صورت ارائه تحویل گرفته شده و در مورخه 26 مرداد 1400 برگزار گردیده است. آزمایشگاه
7آزمایشگاه مهندسی نرم افزار - ترم تابستان 1400 - جلسه هشتمدر این جلسه مباحث قبلی مرور شده و در رابطه با پروژه بحث و پروتوتایپ تشریح گردید.که در مورخه 24 مرداد 1400 برگزار گردیده است. آزمایشگاه
8ریزپردازنده - تابستان 1400 - جلسه ی هفتماین فیلم مربوط به جلسه ی هفتم درس ریزپردازنده ها و زبان اسمبلی است که در ساعت 16:20 مورخه 21 مرداد 1400 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
9ریزپردازنده - تابستان 1400 - جلسه ی ششماین فیلم مربوط به جلسه ی ششم درس ریزپردازنده ها و زبان اسمبلی است که در ساعت 13:45 مورخه 21 مرداد 1400 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
10آزمایشگاه مهندسی نرم افزار - ترم تابستان 1400 - جلسه هفتمدر این جلسه مباحث قبلی مرور شده و در رابطه با پروژه بحث و همچنین پروژه های دانشجویان مرور گردیده است.که در مورخه 19 مرداد 1400 برگزار گردیده است. آزمایشگاه
11ریزپردازنده - تابستان 1400 - جلسه ی پنجماین فیلم مربوط به جلسه ی پنجم درس ریزپردازنده ها و زبان اسمبلی است که در ساعت 13:45 مورخه 18 مرداد 1400 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
12آزمایشگاه مهندسی نرم افزار - ترم تابستان 1400 - جلسه ششمدر این جلسه مباحث قبلی مرور شده و در رابطه با پروژه بحث و همچنین پروژه های دانشجویان مرور گردیده است.که در مورخه 17 مرداد 1400 برگزار گردیده است. آزمایشگاه
13ریزپردازنده - تابستان 1400 - جلسه ی چهارم این فیلم مربوط به جلسه ی چهارم درس ریزپردازنده ها و زبان اسمبلی است که در ساعت 16:20 مورخه 14 مرداد 1400 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
14ریزپردازنده - تابستان 1400 - جلسه ی سوماین فیلم مربوط به جلسه ی سوم درس ریزپردازنده ها و زبان اسمبلی است که در ساعت 13:45 مورخه 14 مرداد 1400 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
15آزمایشگاه مهندسی نرم افزار - ترم تابستان 1400 - جلسه پنجمدر این جلسه مباحث قبلی مرور شده و در رابطه با پروژه بحث و همچنین مطالبی در رابطه با روابط در uml تدریس شده است. که در مورخه 12 مرداد 1400 برگزار گردیده است. آزمایشگاه