برگشت به صفحه ی اول


ردیف نام فیلم توضیحات مختصر تصویر مشاهده فیلم
1طراحی وب - مهر 1400 - جلسه ی یازدهماین فیلم مربوط به جلسه ی یازدهم درس طراحی وب دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 14 آذر 1400 برگزار گردیده است. طراحی
2 برنامه سازی پیشرفته - مهر 1400 - جلسه ی دوازدهماین فیلم مربوط به جلسه ی دوازدهم درس برنامه سازی پیشرفته دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 13 آذر 1400 برگزار گردیده است. برنامه
3آزمایشگاه ریزپردازنده ها - ترم مهر 1400 - جلسه دهمدر این جلسه از درس آزمایشگاه ریزپردازنده دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی دهم در مورخه 12 آذر 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
4آزمایشگاه معماری کامپیوتر - ترم مهر 1400 - جلسه دهمدر این جلسه از درس آزمایشگاه معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی دهم در مورخه 12 آذر 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
5آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر - ترم مهر 1400 - جلسه دهمدر این جلسه از درس آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی دهم در مورخه 12 آذر 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
6آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری - ترم مهر 1400 - جلسه دهمدر این جلسه از درس آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی دهم در مورخه 12 آذر 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
7زبان ماشین و اسمبلی - مهر 1400 - جلسه ی دهماین فیلم مربوط به جلسه ی دهم درس زبان ماشین و اسمبلی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 11 آذر 1400 برگزار گردیده است. زبان
8ریزپردازنده - مهر 1400 - جلسه ی دهماین فیلم مربوط به جلسه ی دهم درس ریزپردازنده است که در مورخه 8 آذر 1400 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
9طراحی وب - مهر 1400 - جلسه ی دهماین فیلم مربوط به جلسه ی دهم درس طراحی وب دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 7 آذر 1400 برگزار گردیده است. طراحی
10 برنامه سازی پیشرفته - مهر 1400 - جلسه ی یازدهماین فیلم مربوط به جلسه ی یازدهم درس برنامه سازی پیشرفته دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 6 آذر 1400 برگزار گردیده است. برنامه
11آزمایشگاه ریزپردازنده ها - ترم مهر 1400 - جلسه نهمدر این جلسه از درس آزمایشگاه ریزپردازنده دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی نهم در مورخه 5 آذر 1400 تدریس گردید. پاسخ درست سوال این جلسه در پست مربوطه در انجمن http://iaubnd.ir ارسال گردید. آزمایشگاه
12آزمایشگاه معماری کامپیوتر - ترم مهر 1400 - جلسه نهمدر این جلسه از درس آزمایشگاه معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی نهم در مورخه 5 آذر 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
13آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر - ترم مهر 1400 - جلسه نهمدر این جلسه از درس آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی نهم در مورخه 5 آذر 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
14آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری - ترم مهر 1400 - جلسه نهمدر این جلسه از درس آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی نهم در مورخه 5 آذر 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
15زبان ماشین و اسمبلی - مهر 1400 - جلسه ی نهماین فیلم مربوط به جلسه ی نهم درس زبان ماشین و اسمبلی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 4 آذر 1400 برگزار گردیده است. زبان

آمارگیر وبلاگ