برگشت به صفحه ی اول


ردیف نام فیلم توضیحات مختصر تصویر مشاهده فیلم
1زبان ماشین و اسمبلی - مهر 1400 - جلسه ی نهماین فیلم مربوط به جلسه ی نهم درس زبان ماشین و اسمبلی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 4 آذر 1400 برگزار گردیده است. زبان
2ریزپردازنده - مهر 1400 - جلسه ی نهماین فیلم مربوط به جلسه ی نهم درس ریزپردازنده است که در مورخه 1 آذر 1400 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
3طراحی وب - مهر 1400 - جلسه ی نهماین فیلم مربوط به جلسه ی نهم درس طراحی وب دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 30 آبان 1400 برگزار گردیده است. طراحی
4 برنامه سازی پیشرفته - مهر 1400 - جلسه ی دهماین فیلم مربوط به جلسه ی دهم درس برنامه سازی پیشرفته دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 29 آبان 1400 برگزار گردیده است. برنامه
5آزمایشگاه ریزپردازنده ها - ترم مهر 1400 - جلسه هشتمدر این جلسه از درس آزمایشگاه ریزپردازنده دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی هشتم در مورخه 28 آبان 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
6آزمایشگاه معماری کامپیوتر - ترم مهر 1400 - جلسه هشتمدر این جلسه از درس آزمایشگاه معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی هشتم در مورخه 28 آبان 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
7آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر - ترم مهر 1400 - جلسه هشتمدر این جلسه از درس آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی هشتم در مورخه 28 آبان 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
8آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری - ترم مهر 1400 - جلسه هشتمدر این جلسه از درس آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی هشتم در مورخه 28 آبان 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
9زبان ماشین و اسمبلی - مهر 1400 - جلسه ی هشتماین فیلم مربوط به جلسه ی هشتم درس زبان ماشین و اسمبلی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 27 آبان 1400 برگزار گردیده است. زبان
10ریزپردازنده - مهر 1400 - جلسه ی هشتماین فیلم مربوط به جلسه ی هشتم درس ریزپردازنده است که در مورخه 24 آبان 1400 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
11طراحی وب - مهر 1400 - جلسه ی هشتماین فیلم مربوط به جلسه ی هشتم درس طراحی وب دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 23 آبان 1400 برگزار گردیده است. طراحی
12 برنامه سازی پیشرفته - مهر 1400 - جلسه ی نهماین فیلم مربوط به جلسه ی نهم درس برنامه سازی پیشرفته دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 22 آبان 1400 برگزار گردیده است. برنامه
13آزمایشگاه ریزپردازنده ها - ترم مهر 1400 - جلسه هفتمدر این جلسه از درس آزمایشگاه ریزپردازنده دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی هفتم در مورخه 21 آبان 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
14آزمایشگاه معماری کامپیوتر - ترم مهر 1400 - جلسه هفتمدر این جلسه از درس آزمایشگاه معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی هفتم در مورخه 21 آبان 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
15آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر - ترم مهر 1400 - جلسه هفتمدر این جلسه از درس آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی هفتم در مورخه 21 آبان 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
سامانه پایش مردمی