برگشت به صفحه ی اول


ردیف نام فیلم توضیحات مختصر تصویر مشاهده فیلم
1برنامه سازی پیشرفته - بهمن 00-99 - جلسه ی پنجم - گروه دوم این فیلم مربوط به جلسه ی پنجم درس برنامه سازی پیشرفته است که در روز چهارشنبه ، مورخه 1 اردیبهشت 1400 برگزار گردیده است. برنامه
2ریزپردازنده - بهمن 00-99 - جلسه ی پنجماین فیلم مربوط به جلسه ی پنجم درس ریزپردازنده است که در مورخه 30 فروردین 1400 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
3طراحی وب - بهمن 00-99 - جلسه ی پنجماین فیلم مربوط به جلسه ی پنجم درس طراحی وب است که در مورخه 29 فروردین 1400 برگزار گردیده است. طراحی
4برنامه سازی پیشرفته - بهمن 00-99 - جلسه ی پنجماین فیلم مربوط به جلسه ی پنجم درس برنامه سازی پیشرفته است که در مورخه 28 فروردین 1400 برگزار گردیده است. برنامه
5زبان ماشین و اسمبلی - بهمن 00-99 - جلسه ی دوماین فیلم مربوط به جلسه ی دوم درس زبان ماشین و اسمبلی است که در مورخه 26 فروردین 1400 برگزار گردیده است. زبان
6برنامه سازی پیشرفته - بهمن 00-99 - جلسه ی چهارم - گروه دوم این فیلم مربوط به جلسه ی چهارم درس برنامه سازی پیشرفته است که در روز چهارشنبه ، مورخه 25 فروردین 1400 برگزار گردیده است. برنامه
7ریزپردازنده - بهمن 00-99 - جلسه ی چهارماین فیلم مربوط به جلسه ی چهارم درس ریزپردازنده است که در مورخه 23 فروردین 1400 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
8طراحی وب - بهمن 00-99 - جلسه ی چهارماین فیلم مربوط به جلسه ی چهارم درس طراحی وب است که در مورخه 22 فروردین 1400 برگزار گردیده است. طراحی
9برنامه سازی پیشرفته - بهمن 00-99 - جلسه ی چهارماین فیلم مربوط به جلسه ی چهارم درس برنامه سازی پیشرفته است که در مورخه 21 فروردین 1400 برگزار گردیده است. برنامه
10زبان ماشین و اسمبلی - بهمن 00-99 - جلسه ی اولاین فیلم مربوط به جلسه ی اول درس زبان ماشین و اسمبلی است که در مورخه 19 فروردین 1400 برگزار گردیده است. زبان
11برنامه سازی پیشرفته - بهمن 00-99 - جلسه ی سوم - گروه دوماین فیلم مربوط به جلسه ی سوم درس برنامه سازی پیشرفته است که در روز چهارشنبه ، مورخه 18 فروردین 1400 برگزار گردیده است. برنامه
12ریزپردازنده - بهمن 00-99 - جلسه ی سوماین فیلم مربوط به جلسه ی سوم درس ریزپردازنده است که در مورخه 16 فروردین 1400 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
13طراحی وب - بهمن 00-99 - جلسه ی سوماین فیلم مربوط به جلسه ی سوم درس طراحی وب است که در مورخه 15 فروردین 1400 برگزار گردیده است. طراحی
14برنامه سازی پیشرفته - بهمن 00-99 - جلسه ی سوماین فیلم مربوط به جلسه ی سوم درس برنامه سازی پیشرفته است که در مورخه 14 فروردین 1400 برگزار گردیده است. برنامه
15ریزپردازنده - بهمن 00-99 - جلسه ی دوم این فیلم مربوط به جلسه ی دوم درس ریزپردازنده است که در مورخه 25 اسفند 99 برگزار گردیده است. ریزپردازنده

آمارگیر وبلاگ