برگشت به صفحه ی اول


ردیف نام فیلم توضیحات مختصر تصویر مشاهده فیلم
1برنامه نویسی مبتنی بر وب - جلسه ی 12این فیلم مربوط به جلسه ی دوازدهم درس برنامه نویسی مبتنی بر وب دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 28 دی ماه 1399 ضبط شده است.در این جلسه ادامه مبحث php تدریس گردیده است و مباحث کار با فرم و ساخت دیتابیس و جدول و درج مقادیر در آنها و فرم های مربوطه طراحی شده است و ... برنامه
2برنامه نویسی مبتنی بر وب - جلسه ی 11-1فیلم تکمیلی جلسه ی یازدهم - این فیلم در مورخه 21 دیماه به درخواست دانشجویان عزیز ضبط گردیده است، در این فیلم با استفاده از php , html به صورت خیلی ابتدایی بین دو فرم مقادیری رد و بدل میگردد و همچنین طریقه ی استفاده از تابع را که در جلسه ی کلاس نیمه تمام مانده بود ، تکمیل میگردد. برنامه
3برنامه نویسی مبتنی بر وب - جلسه ی 11این فیلم مربوط به جلسه ی یازدهم درس برنامه نویسی مبتنی بر وب دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 21 دی ماه 1399 تشکیل شده است.در این جلسه ادامه مبحث php تدریس گردیده است و به دلیل مشکلات فنی سایت دانشگاه ، یک فیلم آموزشی برای ادامه ی مباحث ضبط گردیده که در پست بعدی آن را مشاهده خواهید کرد.. برنامه
4برنامه نویسی مبتنی بر وب - جلسه ی 10این فیلم مربوط به جلسه ی دهم درس برنامه نویسی مبتنی بر وب دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 14 دی ماه 1399 تشکیل شده است.در این جلسه مبحث php تدریس گردیده است. برنامه
5برنامه نویسی مبتنی بر وب - جلسه ی ۱_۱این فیلم مربوط به جلسه ی اول درس برنامه نویسی مبتنی بر وب دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 11 آبان ماه 1399 تشکیل شده است با کیفیت صدلی چند برغبر فایل اصلی. برنامه
6برنامه نویسی مبتنی بر وب - جلسه ی 1این فیلم مربوط به جلسه ی اول درس برنامه نویسی مبتنی بر وب دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 11 آبان ماه 1399 تشکیل شده است. برنامه
7برنامه سازی پیشرفته 2 - جلسه ی 9این فیلم مربوط به جلسه ی نهم درس برنامه سازی پیشرفته 2 در مقطع کاردانی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 8 دی ماه 1399 تشکیل شده است برنامه
8برنامه سازی پیشرفته 2 - جلسه ی 8این فیلم مربوط به جلسه ی هشتم درس برنامه سازی پیشرفته 2 در مقطع کاردانی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 1 دی ماه 1399 تشکیل شده است برنامه
9برنامه سازی پیشرفته 2 - جلسه ی 7این فیلم مربوط به جلسه ی هفتم درس برنامه سازی پیشرفته 2 در مقطع کاردانی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 24 آذر ماه 1399 تشکیل شده است برنامه
10برنامه سازی پیشرفته 2 - جلسه ی 6این فیلم مربوط به جلسه ی ششم درس برنامه سازی پیشرفته 2 در مقطع کاردانی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 17 آذر ماه 1399 تشکیل شده است برنامه
11برنامه سازی پیشرفته 2 - جلسه ی 5این فیلم مربوط به جلسه ی پنجم درس برنامه سازی پیشرفته 2 در مقطع کاردانی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 10 آذر ماه 1399 تشکیل شده است برنامه
12برنامه سازی پیشرفته 2 - جلسه ی 4 - ورژن 2ورژن با صدای ده برابر - این فیلم مربوط به جلسه ی چهارم درس برنامه سازی پیشرفته 2 در مقطع کاردانی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 3 آذر ماه 1399 تشکیل شده است برنامه
13برنامه سازی پیشرفته 2 - جلسه ی 4این فیلم مربوط به جلسه ی چهارم درس برنامه سازی پیشرفته 2 در مقطع کاردانی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 3 آذر ماه 1399 تشکیل شده است برنامه
14برنامه سازی پیشرفته 2 - جلسه ی 3 - ورژن 2ورژن با صدای ده برابر - این فیلم مربوط به جلسه ی سوم درس برنامه سازی پیشرفته 2 در مقطع کاردانی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 26 آبان ماه 1399 تشکیل شده است برنامه
15برنامه سازی پیشرفته 2 - جلسه ی 3این فیلم مربوط به جلسه ی سوم درس برنامه سازی پیشرفته 2 در مقطع کاردانی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 26 آبان ماه 1399 تشکیل شده است برنامه
سامانه پایش مردمی