برگشت به صفحه ی اول


ردیف نام فیلم توضیحات مختصر تصویر مشاهده فیلم
1برنامه سازی پیشرفته - مهر 1400 - جلسه ی ششماین فیلم مربوط به جلسه ی ششم درس برنامه سازی پیشرفته دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 1 آبان 1400 برگزار گردیده است. برنامه
2آزمایشگاه ریزپردازنده ها - ترم مهر 1400 - جلسه چهارمدر این جلسه از درس آزمایشگاه ریزپردازنده دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی چهارم در مورخه 30 مهر 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
3آزمایشگاه معماری کامپیوتر - ترم مهر 1400 - جلسه چهارمدر این جلسه از درس آزمایشگاه معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی چهارم در مورخه 30 مهر 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
4آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر - ترم مهر 1400 - جلسه چهارمدر این جلسه از درس آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی چهارم در مورخه 30 مهر 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
5آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری - ترم مهر 1400 - جلسه چهارمدر این جلسه از درس آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی چهارم در مورخه 30 مهر 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
6زبان ماشین و اسمبلی - مهر 1400 - جلسه ی چهارماین فیلم مربوط به جلسه ی چهارم درس زبان ماشین و اسمبلی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 29 مهر 1400 برگزار گردیده است. زبان
7ریزپردازنده - مهر 1400 - جلسه ی چهارماین فیلم مربوط به جلسه ی چهارم درس ریزپردازنده است که در مورخه 26 مهر1400 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
8طراحی وب - مهر 1400 - جلسه ی پنجماین فیلم مربوط به جلسه ی پنجم درس طراحی وب دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 25 مهر 1400 برگزار گردیده است. طراحی
9برنامه سازی پیشرفته - مهر 1400 - جلسه ی پنجماین فیلم مربوط به جلسه ی پنجم درس برنامه سازی پیشرفته دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 24 مهر 1400 برگزار گردیده است. برنامه
10زبان ماشین و اسمبلی - مهر 1400 - جلسه ی سوماین فیلم مربوط به جلسه ی سوم درس زبان ماشین و اسمبلی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 22 مهر 1400 برگزار گردیده است. زبان
11ریزپردازنده - مهر 1400 - جلسه ی سوماین فیلم مربوط به جلسه ی سوم درس ریزپردازنده است که در مورخه 19 مهر1400 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
12طراحی وب - مهر 1400 - جلسه ی چهارماین فیلم مربوط به جلسه ی چهارم درس طراحی وب دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 18 مهر 1400 برگزار گردیده است. طراحی
13برنامه سازی پیشرفته - مهر 1400 - جلسه ی چهارماین فیلم مربوط به جلسه ی چهارم درس برنامه سازی پیشرفته دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 17 مهر 1400 برگزار گردیده است. برنامه
14آزمایشگاه ریزپردازنده ها - ترم مهر 1400 - جلسه سومدر این جلسه از درس آزمایشگاه ریزپردازنده دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی سوم در مورخه 16 مهر 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
15آزمایشگاه معماری کامپیوتر - ترم مهر 1400 - جلسه سومدر این جلسه از درس آزمایشگاه معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی سوم در مورخه 16 مهر 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه

آمارگیر وبلاگ