برگشت به صفحه ی اول


ردیف نام فیلم توضیحات مختصر تصویر مشاهده فیلم
1آزمایشگاه مهندسی نرم افزار - ترم تابستان 1400 - جلسه پنجمدر این جلسه مباحث قبلی مرور شده و در رابطه با پروژه بحث و همچنین مطالبی در رابطه با روابط در uml تدریس شده است. که در مورخه 12 مرداد 1400 برگزار گردیده است. آزمایشگاه
2ریزپردازنده - تابستان 1400 - جلسه ی دوم این فیلم مربوط به جلسه ی دوم درس ریزپردازنده است که در مورخه 11 مرداد 1400 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
3آزمایشگاه مهندسی نرم افزار - ترم تابستان 1400 - جلسه چهارمدر این جلسه مباحث ابتدایی این درس مرور شده و در رابطه با پروژه بحث شدخ و مطالبی تدریس شده است. که در مورخه 11 مرداد 1400 برگزار گردیده است. آزمایشگاه
4آزمایشگاه مهندسی نرم افزار - ترم تابستان 1400 - جلسه دومدر این جلسه در رابطه با چگونگی برگزاری این درس در ترم جاری بحث شده و مباحث ابتدایی این درس تدریس شده است. که در مورخه 5 مرداد 1400 برگزار گردیده است. آزمایشگاه
5قسمتهایی از امتحان عملی درس برنامه سازی پیشرفته - ترم مهر 1399در این فیلم از دانشجویان کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق در ترم مهر 1399 به صورت آنلاین امتحان عملی اخذ گردیده و به اصرار دانشجویان در ترم بهمن 1400-1399 جهت آشنایی با چگونگی اخذ امتحان ، آپلود گردیده است. قسمتهایی
6برنامه سازی پیشرفته - بهمن 00-99 - جلسه ی سیزدهم - گروه دوم این فیلم مربوط به جلسه ی سیزدهم درس برنامه سازی پیشرفته است که در روز چهارشنبه ، مورخه 2 تیر 1400 برگزار گردیده است. البته قاعدتا این جلسه ی 16 ام این ترم بوده که دو جلسه ی این ترم بابت امتحان میانترم و تعطیلی به صورت جبرانی برگزار شده است. برنامه
7ریزپردازنده - بهمن 00-99 - جلسه ی چهاردهماین فیلم مربوط به جلسه ی چهاردهم درس ریزپردازنده است که در مورخه 31 خرداد 1400 برگزار گردیده است. در این جلسه مجددا مبحث فلگ تدریس شده و امتحان پایان ترم اخذ گردیده است. ریزپردازنده
8برنامه سازی پیشرفته - بهمن 00-99 - جلسه ی سیزدهماین فیلم مربوط به جلسه ی سیزدهم درس برنامه سازی پیشرفته است که در روز شنبه مورخه 29 خرداد 1400 برگزار گردیده است. در این جلسه ادامه ی بحث کلاس و فایل و مدیریت استثناءها در c++ تدریس شده است. برنامه
9زبان ماشین و اسمبلی - بهمن 00-99 - جلسه ی دهماین فیلم مربوط به جلسه ی دهم درس زبان ماشین و اسمبلی است که در مورخه 27 خرداد 1400 برگزار گردیده است. زبان
10برنامه سازی پیشرفته - بهمن 00-99 - جلسه ی دوازدهم - گروه دوم این فیلم مربوط به جلسه ی دوازدهم درس برنامه سازی پیشرفته است که در روز چهارشنبه ، مورخه 26 خرداد 1400 برگزار گردیده است. برنامه
11ریزپردازنده - بهمن 00-99 - جلسه ی سیزدهماین فیلم مربوط به جلسه ی سیزدهم درس ریزپردازنده است که در مورخه 24 خرداد 1400 برگزار گردیده است. در این جلسه مبحث فلگ تدریس شده است. ریزپردازنده
12طراحی وب - بهمن 00-99 - جلسه ی دوازدهماین فیلم مربوط به جلسه ی دوازدهم درس طراحی وب است که در مورخه 23 خرداد 1400 برگزار گردیده است. طراحی
13برنامه سازی پیشرفته - بهمن 00-99 - جلسه ی دوازدهماین فیلم مربوط به جلسه ی دوازدهم درس برنامه سازی پیشرفته است که در روز شنبه مورخه 22 خرداد 1400 برگزار گردیده است. در این جلسه ادامه ی بحث کلاس تدریس شده است. برنامه
14زبان ماشین و اسمبلی - بهمن 00-99 - جلسه ی نهماین فیلم مربوط به جلسه ی نهم درس زبان ماشین و اسمبلی است که در مورخه 20 خرداد 1400 برگزار گردیده است. مبحث فلگ تدریس شده است زبان
15ریزپردازنده - بهمن 00-99 - جلسه ی دوازدهماین فیلم مربوط به جلسه ی دوازدهم درس ریزپردازنده است که در مورخه 17 خرداد 1400 برگزار گردیده است. در این جلسه از تعدادی از دانشجویان به صورت آنلاین امتحان اخذ گردیده است. ریزپردازنده

آمارگیر وبلاگ