برگشت به صفحه ی اول


ردیف نام فیلم توضیحات مختصر تصویر مشاهده فیلم
1ریزپردازنده - مهر 1400 - جلسه ی چهاردهماین فیلم مربوط به جلسه ی چهاردهم درس ریزپردازنده است که در مورخه 6 دی 1400 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
2زبان ماشین و اسمبلی - مهر 1400 - جلسه ی سیزدهماین فیلم مربوط به جلسه ی سیزدهم درس زبان ماشین و اسمبلی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 2 دی 1400 برگزار گردیده است. زبان
3طراحی وب - مهر 1400 - جلسه ی سیزدهماین فیلم مربوط به جلسه ی سیزدهم درس طراحی وب دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 1 دی 1400 برگزار گردیده است. طراحی
4 برنامه سازی پیشرفته - مهر 1400 - جلسه ی چهاردهماین فیلم مربوط به جلسه ی چهاردهم درس برنامه سازی پیشرفته دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 27 آذر 1400 برگزار گردیده است. برنامه
5طراحی وب - مهر 1400 - جلسه ی دوازدهماین فیلم مربوط به جلسه ی دوازدهم درس طراحی وب دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 21 آذر 1400 برگزار گردیده است. طراحی
6 برنامه سازی پیشرفته - مهر 1400 - جلسه ی سیزدهماین فیلم مربوط به جلسه ی سیزدهم درس برنامه سازی پیشرفته دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 20 آذر 1400 برگزار گردیده است. برنامه
7آزمایشگاه ریزپردازنده ها - ترم مهر 1400 - جلسه یازدهمدر این جلسه از درس آزمایشگاه ریزپردازنده دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی یازدهم در مورخه 19 آذر 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
8آزمایشگاه معماری کامپیوتر - ترم مهر 1400 - جلسه یازدهمدر این جلسه از درس آزمایشگاه معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی یازدهم در مورخه 19 آذر 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
9آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر - ترم مهر 1400 - جلسه یازدهمدر این جلسه از درس آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی یازدهم در مورخه 19 آذر 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
10آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری - ترم مهر 1400 - جلسه یازدهمدر این جلسه از درس آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی یازدهم در مورخه 19 آذر 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
11زبان ماشین و اسمبلی - مهر 1400 - جلسه ی یازدهماین فیلم مربوط به جلسه ی یازدهم درس زبان ماشین و اسمبلی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 18 آذر 1400 برگزار گردیده است. زبان
12ریزپردازنده - مهر 1400 - جلسه ی یازدهماین فیلم مربوط به جلسه ی یازدهم درس ریزپردازنده است که در مورخه 15 آذر 1400 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
13طراحی وب - مهر 1400 - جلسه ی یازدهماین فیلم مربوط به جلسه ی یازدهم درس طراحی وب دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 14 آذر 1400 برگزار گردیده است. طراحی
14 برنامه سازی پیشرفته - مهر 1400 - جلسه ی دوازدهماین فیلم مربوط به جلسه ی دوازدهم درس برنامه سازی پیشرفته دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 13 آذر 1400 برگزار گردیده است. برنامه
15آزمایشگاه ریزپردازنده ها - ترم مهر 1400 - جلسه دهمدر این جلسه از درس آزمایشگاه ریزپردازنده دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی دهم در مورخه 12 آذر 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه

آمارگیر وبلاگ