برگشت به صفحه ی اول


ردیف نام فیلم توضیحات مختصر تصویر مشاهده فیلم
1برنامه سازی پیشرفته - مهر 1400 - جلسه ی هشتماین فیلم مربوط به جلسه ی هشتم درس برنامه سازی پیشرفته دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 15 آبان 1400 برگزار گردیده است. برنامه
2آزمایشگاه ریزپردازنده ها - ترم مهر 1400 - جلسه ششمدر این جلسه از درس آزمایشگاه ریزپردازنده دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی ششم در مورخه 14 آبان 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
3آزمایشگاه معماری کامپیوتر - ترم مهر 1400 - جلسه ششمدر این جلسه از درس آزمایشگاه معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی ششم در مورخه 14 آبان 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
4آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر - ترم مهر 1400 - جلسه ششمدر این جلسه از درس آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی ششم در مورخه 14 آبان 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
5آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری - ترم مهر 1400 - جلسه ششمدر این جلسه از درس آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی ششم در مورخه 14 آبان 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
6زبان ماشین و اسمبلی - مهر 1400 - جلسه ی ششماین فیلم مربوط به جلسه ی ششم درس زبان ماشین و اسمبلی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 13 آبان 1400 برگزار گردیده است. زبان
7ریزپردازنده - مهر 1400 - جلسه ی ششماین فیلم مربوط به جلسه ی ششم درس ریزپردازنده است که در مورخه 10 آبان 1400 برگزار گردیده است. در این جلسه مبحث مربوط به کار با میکروکنترولر و کد ویژن و پروتئوس ، به همراه مبحث آرایه در اسمبلی تدریس گردیده است. ریزپردازنده
8طراحی وب - مهر 1400 - جلسه ی ششماین فیلم مربوط به جلسه ی ششم درس طراحی وب دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 9 آبان 1400 برگزار گردیده است. طراحی
9برنامه سازی پیشرفته - مهر 1400 - جلسه ی هفتماین فیلم مربوط به جلسه ی هفتم درس برنامه سازی پیشرفته دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 8 آبان 1400 برگزار گردیده است. برنامه
10آزمایشگاه ریزپردازنده ها - ترم مهر 1400 - جلسه پنجمدر این جلسه از درس آزمایشگاه ریزپردازنده دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی پنجم در مورخه 7 آبان 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
11آزمایشگاه معماری کامپیوتر - ترم مهر 1400 - جلسه پنجمدر این جلسه از درس آزمایشگاه معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی پنجم در مورخه 7 آبان 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
12آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر - ترم مهر 1400 - جلسه پنجمدر این جلسه از درس آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی پنجم در مورخه 7 آبان 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
13آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری - ترم مهر 1400 - جلسه پنجمدر این جلسه از درس آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی پنجم در مورخه 7 آبان 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
14زبان ماشین و اسمبلی - مهر 1400 - جلسه ی پنجماین فیلم مربوط به جلسه ی پنجم درس زبان ماشین و اسمبلی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 6 آبان 1400 برگزار گردیده است. زبان
15ریزپردازنده - مهر 1400 - جلسه ی پنجماین فیلم مربوط به جلسه ی پنجم درس ریزپردازنده است که در مورخه 3 آبان 1400 برگزار گردیده است. در این جلسه مبحث توابع و همچنین پرش های شرطی و غیر شرطی ، حلقه های تکرار افزایشی و کاهشی تدریس گردیده است. ریزپردازنده

آمارگیر وبلاگ