برگشت به صفحه ی اول


ردیف نام فیلم توضیحات مختصر تصویر مشاهده فیلم
1آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری - ترم مهر 1400 - جلسه هفتمدر این جلسه از درس آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی هفتم در مورخه 21 آبان 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
2زبان ماشین و اسمبلی - مهر 1400 - جلسه ی هفتماین فیلم مربوط به جلسه ی هفتم درس زبان ماشین و اسمبلی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 20 آبان 1400 برگزار گردیده است. زبان
3ریزپردازنده - مهر 1400 - جلسه ی هفتماین فیلم مربوط به جلسه ی هفتم درس ریزپردازنده است که در مورخه 17 آبان 1400 برگزار گردیده است. در این جلسه مباحث مربوط به امتحان میانترم بررسی شده و اسمبلی تدریس گردیده است. ریزپردازنده
4طراحی وب - مهر 1400 - جلسه ی هفتماین فیلم مربوط به جلسه ی هفتم درس طراحی وب دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 16 آبان 1400 برگزار گردیده است. طراحی
5برنامه سازی پیشرفته - مهر 1400 - جلسه ی هشتماین فیلم مربوط به جلسه ی هشتم درس برنامه سازی پیشرفته دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 15 آبان 1400 برگزار گردیده است. برنامه
6آزمایشگاه ریزپردازنده ها - ترم مهر 1400 - جلسه ششمدر این جلسه از درس آزمایشگاه ریزپردازنده دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی ششم در مورخه 14 آبان 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
7آزمایشگاه معماری کامپیوتر - ترم مهر 1400 - جلسه ششمدر این جلسه از درس آزمایشگاه معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی ششم در مورخه 14 آبان 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
8آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر - ترم مهر 1400 - جلسه ششمدر این جلسه از درس آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی ششم در مورخه 14 آبان 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
9آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری - ترم مهر 1400 - جلسه ششمدر این جلسه از درس آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی ششم در مورخه 14 آبان 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
10زبان ماشین و اسمبلی - مهر 1400 - جلسه ی ششماین فیلم مربوط به جلسه ی ششم درس زبان ماشین و اسمبلی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 13 آبان 1400 برگزار گردیده است. زبان
11ریزپردازنده - مهر 1400 - جلسه ی ششماین فیلم مربوط به جلسه ی ششم درس ریزپردازنده است که در مورخه 10 آبان 1400 برگزار گردیده است. در این جلسه مبحث مربوط به کار با میکروکنترولر و کد ویژن و پروتئوس ، به همراه مبحث آرایه در اسمبلی تدریس گردیده است. ریزپردازنده
12طراحی وب - مهر 1400 - جلسه ی ششماین فیلم مربوط به جلسه ی ششم درس طراحی وب دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 9 آبان 1400 برگزار گردیده است. طراحی
13برنامه سازی پیشرفته - مهر 1400 - جلسه ی هفتماین فیلم مربوط به جلسه ی هفتم درس برنامه سازی پیشرفته دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 8 آبان 1400 برگزار گردیده است. برنامه
14آزمایشگاه ریزپردازنده ها - ترم مهر 1400 - جلسه پنجمدر این جلسه از درس آزمایشگاه ریزپردازنده دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی پنجم در مورخه 7 آبان 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
15آزمایشگاه معماری کامپیوتر - ترم مهر 1400 - جلسه پنجمدر این جلسه از درس آزمایشگاه معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی پنجم در مورخه 7 آبان 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
سامانه پایش مردمی