برگشت به صفحه ی اول


ردیف نام فیلم توضیحات مختصر تصویر مشاهده فیلم
1آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر - ترم مهر 1400 - جلسه سومدر این جلسه از درس آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی سوم در مورخه 16 مهر 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
2آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری - ترم مهر 1400 - جلسه سومدر این جلسه از درس آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی شوم در مورخه 16 مهر 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
3ریزپردازنده - مهر 1400 - جلسه ی دوماین فیلم مربوط به جلسه ی دوم درس ریزپردازنده است که در مورخه 12 مهر1400 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
4طراحی وب - مهر 1400 - جلسه ی سوماین فیلم مربوط به جلسه ی سوم درس طراحی وب دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 11 مهر 1400 برگزار گردیده است. طراحی
5برنامه سازی پیشرفته - مهر 1400 - جلسه ی سوماین فیلم مربوط به جلسه ی سوم درس برنامه سازی پیشرفته دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 10 مهر 1400 برگزار گردیده است. برنامه
6آزمایشگاه ریزپردازنده ها - ترم مهر 1400 - جلسه دومدر این جلسه از درس آزمایشگاه ریزپردازنده دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی دوم در مورخه 9 مهر 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
7آزمایشگاه معماری کامپیوتر - ترم مهر 1400 - جلسه دومدر این جلسه از درس آزمایشگاه معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی دوم در مورخه 9 مهر 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
8آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر - ترم مهر 1400 - جلسه دومدر این جلسه از درس آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی دوم در مورخه 9 مهر 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
9آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری - ترم مهر 1400 - جلسه دومدر این جلسه از درس آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری دانشگاه آزاد بندرعباس ، مباحث مربوط به جلسه ی دوم در مورخه 9 مهر 1400 تدریس گردید. آزمایشگاه
10زبان ماشین و اسمبلی - مهر 1400 - جلسه ی دوماین فیلم مربوط به جلسه ی دوم درس زبان ماشین و اسمبلی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 8 مهر 1400 برگزار گردیده است. زبان
11طراحی وب - مهر 1400 - جلسه ی دوماین فیلم مربوط به جلسه ی دوم درس طراحی وب دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 4 مهر 1400 برگزار گردیده است. طراحی
12برنامه سازی پیشرفته - مهر 1400 - جلسه ی دوماین فیلم مربوط به جلسه ی دوم درس برنامه سازی پیشرفته دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 3 مهر 1400 برگزار گردیده است. برنامه
13آزمایشگاه ریزپردازنده ها - ترم مهر 1400 - جلسه اولدر این جلسه از درس آزمایشگاه ریزپردازنده ها دانشگاه آزاد واحد جامع بندرعباس که درروز جمعه مورخه 2 مهر 1400 برگزار شد ، معارفه انجام . همچنین در رابطه با مباحث مربوط به امتحان بحث گردید. آزمایشگاه
14آزمایشگاه معماری کامپیوتر - ترم مهر 1400 - جلسه اولدر این جلسه از درس آزمایشگاه معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد واحد جامع بندرعباس که درروز جمعه مورخه 2 مهر 1400 برگزار شد ، معارفه انجام . همچنین در رابطه با مباحث مربوط به امتحان بحث گردید. آزمایشگاه
15آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر - ترم مهر 1400 - جلسه اول در این جلسه از درس آزمایشگاه مدار منطقی و معماری کامپیوتر دانشگاه آزاد واحد جامع بندرعباس که درروز جمعه مورخه 2 مهر 1400 برگزار شد ، معارفه انجام . همچنین در رابطه با مباحث مربوط به امتحان بحث گردید. آزمایشگاه

آمارگیر وبلاگ