برگشت به صفحه ی اول


ردیف نام فیلم توضیحات مختصر تصویر مشاهده فیلم
1زبان ماشین و اسمبلی - بهمن 1400 - جلسه ی چهارم - پارت اول در این جلسه که در مورخه 19 اسفند 1400 و در ساعت 13:45 شروع شده ،ادامه مبحث برنامه نویسی اسمبلی در این جلسه تدریس گردید زبان
2 برنامه سازی پیشرفته - بهمن 1400 - جلسه ی چهارماین فیلم مربوط به جلسه ی چهارم درس برنامه سازی پیشرفته دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 16 اسفند 1400 برگزار گردیده است. برنامه
3ریزپردازنده - بهمن 1400 - جلسه ی چهارماین فیلم مربوط به جلسه ی چهارم درس ریزپردازنده است که در مورخه 16 اسفند 1400 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
4زبان ماشین و اسمبلی - بهمن 1400 - جلسه ی سوم - پارت دومدر این جلسه که در مورخه 12 اسفند 1400 و در ساعت 16:15 شروع شده ،ادامه مبحث اسمبل و لینک کردن در این جلسه تدریس گردید زبان
5زبان ماشین و اسمبلی - بهمن 1400 - جلسه ی سوم - پارت اول در این جلسه که در مورخه 12 اسفند 1400 و در ساعت 13:45 شروع شده ،ادامه مبحث تبدیلات مبنا و شروع برنامه نویسی اسمبلی در این جلسه تدریس گردید زبان
6 برنامه سازی پیشرفته - بهمن 1400 - جلسه ی سوماین فیلم مربوط به جلسه ی سوم درس برنامه سازی پیشرفته دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 9 اسفند 1400 برگزار گردیده است. برنامه
7ریزپردازنده - بهمن 1400 - جلسه ی سوماین فیلم مربوط به جلسه ی سوم درس ریزپردازنده است که در مورخه 9 اسفند 1400 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
8زبان ماشین و اسمبلی - بهمن 1400 - جلسه ی دوم - پارت دومدر این جلسه که در مورخه 5 اسفند 1400 و در ساعت 16:15 شروع شده ،ادامه مبحث تبدیلات مبنا در این جلسه تدریس گردید زبان
9زبان ماشین و اسمبلی - بهمن 1400 - جلسه ی دوم - پارت اول در این جلسه که در مورخه 5 اسفند 1400 و در ساعت 13:45 شروع شده ،ادامه مبحث تبدیلات مبنا در این جلسه تدریس گردید زبان
10 برنامه سازی پیشرفته - بهمن 1400 - جلسه ی دوماین فیلم مربوط به جلسه ی دوم درس برنامه سازی پیشرفته دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 2 اسفند 1400 برگزار گردیده است. برنامه
11ریزپردازنده - بهمن 1400 - جلسه ی دوماین فیلم مربوط به جلسه ی دوم درس ریزپردازنده است که در مورخه 2 اسفند 1400 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
12زبان ماشین و اسمبلی - بهمن 1400 - جلسه ی اول - پارت دومدر این جلسه که در ساعت 16:15 مورخه 28 بهمن 1400 برگزار گردید ، دررابطه با تبدیل مینا از 10 به 2 و از 2 به 10 صحبت شده و میبایست دانشجویانی که در کلاس حاضر نبودند ، تمرینات را برای بنده ارسال نمایند. زبان
13زبان ماشین و اسمبلی - بهمن 1400 - جلسه ی اول - پارت اولدر این جلسه که در مورخه 28 بهمن 1400 و در ساعت 13:45 شروع شده ، در رابطه با چگونگی برگزاری کلاس و ارزیابی ترم صحبت شده و حتما پیشنهاد میشود که این فیلم را مشاهده نمایید. زبان
14 برنامه سازی پیشرفته - بهمن 1400 - جلسه ی اولاین فیلم مربوط به جلسه ی اول درس برنامه سازی پیشرفته دانشگاه آزاد واحد تهران شرق است که در مورخه 25 بهمن 1400 برگزار گردیده است. برنامه
15ریزپردازنده - بهمن 1400 - جلسه ی اولاین فیلم مربوط به جلسه ی اول درس ریزپردازنده است که در مورخه 25 بهمن 1400 برگزار گردیده است. ریزپردازنده

آمارگیر وبلاگ