برگشت به صفحه ی اول


ردیف نام فیلم توضیحات مختصر تصویر مشاهده فیلم
1برنامه سازی پیشرفته - کارشناسی - جلسه ی 13این فیلم مربوط به جلسه ی دهم درس برنامه سازی پیشرفته در مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 4 بهمن ماه 1399 تشکیل شده است . در این جلسه مبحث تکمیلی class تدریس شده است. برنامه
2برنامه سازی پیشرفته - کارشناسی - جلسه ی 12این فیلم مربوط به جلسه ی دهم درس برنامه سازی پیشرفته در مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 27 دی ماه 1399 تشکیل شده است . در این جلسه مبحث تکمیلی class تدریس شده است. برنامه
3برنامه سازی پیشرفته - کارشناسی - جلسه ی 10این فیلم مربوط به جلسه ی دهم درس برنامه سازی پیشرفته در مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق میباشد که در مورخه 13 دی ماه 1399 تشکیل شده است . در این جلسه مبحث class تدریس شده است. برنامه