برگشت به صفحه ی اول


ردیف نام فیلم توضیحات مختصر تصویر مشاهده فیلم
1برنامه سازی پیشرفته - بهمن 00-99 - جلسه ی نهم - گروه دوم این فیلم مربوط به جلسه ی نهم درس برنامه سازی پیشرفته است که در روز چهارشنبه ، مورخه 29 اردیبهشت 1400 برگزار گردیده است. برنامه
2ریزپردازنده - بهمن 00-99 - جلسه ی نهماین فیلم مربوط به جلسه ی نهم درس ریزپردازنده است که در مورخه 27 اردیبهشت 1400 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
3طراحی وب - بهمن 00-99 - جلسه ی نهماین فیلم مربوط به جلسه ی نهم درس طراحی وب است که در مورخه 26 اردیبهشت 1400 برگزار گردیده است. طراحی
4برنامه سازی پیشرفته - بهمن 00-99 - جلسه ی نهماین فیلم مربوط به جلسه ی نهم درس برنامه سازی پیشرفته است که در روز شنبه مورخه 25 اردیبهشت 1400 برگزار گردیده است. برنامه
5برنامه سازی پیشرفته - بهمن 00-99 - جلسه ی هشتم- گروه دوم این فیلم مربوط به جلسه ی هشتم درس برنامه سازی پیشرفته است که در روز چهارشنبه ، مورخه 22 اردیبهشت 1400 برگزار گردیده است. برنامه
6ریزپردازنده - بهمن 00-99 - جلسه ی هشتم این فیلم مربوط به جلسه ی هشتم درس ریزپردازنده است که در مورخه 20 اردیبهشت 1400 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
7طراحی وب - بهمن 00-99 - جلسه ی هشتم این فیلم مربوط به جلسه ی هشتم درس طراحی وب است که در مورخه 19 اردیبهشت 1400 برگزار گردیده است. طراحی
8برنامه سازی پیشرفته - بهمن 00-99 - جلسه ی هشتم این فیلم مربوط به جلسه ی هشتم درس برنامه سازی پیشرفته است که در مورخه 18 اردیبهشت 1400 برگزار گردیده است. برنامه
9زبان ماشین و اسمبلی - بهمن 00-99 - جلسه ی پنجماین فیلم مربوط به جلسه ی پنجم درس زبان ماشین و اسمبلی است که در مورخه 16 اردیبهشت 1400 برگزار گردیده است. زبان
10برنامه سازی پیشرفته - بهمن 00-99 - جلسه ی هفتم- گروه دوم این فیلم مربوط به جلسه ی هفتم درس برنامه سازی پیشرفته است که در روز چهارشنبه ، مورخه 15 اردیبهشت 1400 برگزار گردیده است. برنامه
11ریزپردازنده - بهمن 00-99 - جلسه ی هفتماین فیلم مربوط به جلسه ی هفتم درس ریزپردازنده است که در مورخه 13 اردیبهشت 1400 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
12طراحی وب - بهمن 00-99 - جلسه ی هفتماین فیلم مربوط به جلسه ی هفتم درس طراحی وب است که در مورخه 12 اردیبهشت 1400 برگزار گردیده است. طراحی
13برنامه سازی پیشرفته - بهمن 00-99 - جلسه ی هفتماین فیلم مربوط به جلسه ی هفتم درس برنامه سازی پیشرفته است که در مورخه 11 اردیبهشت 1400 برگزار گردیده است. برنامه
14زبان ماشین و اسمبلی - بهمن 00-99 - جلسه ی چهارماین فیلم مربوط به جلسه ی چهارم درس زبان ماشین و اسمبلی است که در مورخه 9 اردیبهشت 1400 برگزار گردیده است. زبان
15برنامه سازی پیشرفته - بهمن 00-99 - جلسه ی ششم - گروه دوم این فیلم مربوط به جلسه ی ششم درس برنامه سازی پیشرفته است که در روز چهارشنبه ، مورخه 8 اردیبهشت 1400 برگزار گردیده است. برنامه
سامانه پایش مردمی