برگشت به صفحه ی اول


ردیف نام فیلم توضیحات مختصر تصویر مشاهده فیلم
1برنامه سازی پیشرفته - بهمن 00-99 - جلسه ی هشتم- گروه دوم این فیلم مربوط به جلسه ی هشتم درس برنامه سازی پیشرفته است که در روز چهارشنبه ، مورخه 22 اردیبهشت 1400 برگزار گردیده است. برنامه
2ریزپردازنده - بهمن 00-99 - جلسه ی هشتم این فیلم مربوط به جلسه ی هشتم درس ریزپردازنده است که در مورخه 20 اردیبهشت 1400 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
3طراحی وب - بهمن 00-99 - جلسه ی هشتم این فیلم مربوط به جلسه ی هشتم درس طراحی وب است که در مورخه 19 اردیبهشت 1400 برگزار گردیده است. طراحی
4برنامه سازی پیشرفته - بهمن 00-99 - جلسه ی هشتم این فیلم مربوط به جلسه ی هشتم درس برنامه سازی پیشرفته است که در مورخه 18 اردیبهشت 1400 برگزار گردیده است. برنامه
5زبان ماشین و اسمبلی - بهمن 00-99 - جلسه ی پنجماین فیلم مربوط به جلسه ی پنجم درس زبان ماشین و اسمبلی است که در مورخه 16 اردیبهشت 1400 برگزار گردیده است. زبان
6برنامه سازی پیشرفته - بهمن 00-99 - جلسه ی هفتم- گروه دوم این فیلم مربوط به جلسه ی هفتم درس برنامه سازی پیشرفته است که در روز چهارشنبه ، مورخه 15 اردیبهشت 1400 برگزار گردیده است. برنامه
7ریزپردازنده - بهمن 00-99 - جلسه ی هفتماین فیلم مربوط به جلسه ی هفتم درس ریزپردازنده است که در مورخه 13 اردیبهشت 1400 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
8طراحی وب - بهمن 00-99 - جلسه ی هفتماین فیلم مربوط به جلسه ی هفتم درس طراحی وب است که در مورخه 12 اردیبهشت 1400 برگزار گردیده است. طراحی
9برنامه سازی پیشرفته - بهمن 00-99 - جلسه ی هفتماین فیلم مربوط به جلسه ی هفتم درس برنامه سازی پیشرفته است که در مورخه 11 اردیبهشت 1400 برگزار گردیده است. برنامه
10زبان ماشین و اسمبلی - بهمن 00-99 - جلسه ی چهارماین فیلم مربوط به جلسه ی چهارم درس زبان ماشین و اسمبلی است که در مورخه 9 اردیبهشت 1400 برگزار گردیده است. زبان
11برنامه سازی پیشرفته - بهمن 00-99 - جلسه ی ششم - گروه دوم این فیلم مربوط به جلسه ی ششم درس برنامه سازی پیشرفته است که در روز چهارشنبه ، مورخه 8 اردیبهشت 1400 برگزار گردیده است. برنامه
12ریزپردازنده - بهمن 00-99 - جلسه ی ششماین فیلم مربوط به جلسه ی ششم درس ریزپردازنده است که در مورخه 6 اردیبهشت 1400 برگزار گردیده است. ریزپردازنده
13طراحی وب - بهمن 00-99 - جلسه ی ششماین فیلم مربوط به جلسه ی ششم درس طراحی وب است که در مورخه 5 اردیبهشت 1400 برگزار گردیده است. طراحی
14برنامه سازی پیشرفته - بهمن 00-99 - جلسه ی ششماین فیلم مربوط به جلسه ی ششم درس برنامه سازی پیشرفته است که در مورخه 4 اردیبهشت 1400 برگزار گردیده است. برنامه
15زبان ماشین و اسمبلی - بهمن 00-99 - جلسه ی سوماین فیلم مربوط به جلسه ی سوم درس زبان ماشین و اسمبلی است که در مورخه 2 اردیبهشت 1400 برگزار گردیده است. زبان

آمارگیر وبلاگ